Stadgar

STADGAR FÖR FÖRENINGEN XXXXXXXXX.

§ 1 Föreningens firma

Föreningens firma är   XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att ........................................................................................................

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att  .............................................................................

§ 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i   XXXXX   i   XXXXX   kommun,   XXXXX   län.

§ 4 Medlemskap

Medlem i föreningen är den som ...

 

§ 5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande,   X   övriga ledamöter jämte   X   suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.

 

Och så vidare...